Rejestracja nowego użytkownika systemu1. DEFINICJE

1. Oil-Cos sp. z o.o. - Oil-Cos sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wola Batorska 747, 32-007 Wola Batorska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000795316, Nr NIP: 6832106195, Nr Regon: 383921536.

2. Klient - podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie został przez Oil-Cos sp. z o.o. zarejestrowany jako Klient.

3. Czas Realizacji Zamówienia - okres, w którym Zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane bezpośrednio Klientowi lub przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.

4. Towar - produkt oferowany przez Oil-Cos sp. z o.o., dostępny na Platformie mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Towaru przedstawione są na Platformie.
5. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy).
6. Koszyk - formularz stanowiący integralną część Platformy, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia.

7. Umowa Sprzedaży – zawarta pomiędzy Oil-Cos sp. z o.o. a Klientem umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta za pośrednictwem Platformy według postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez Platformę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 8:00 do godz. 16:00.


 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Platformy Internetowej, prowadzonej przez Sprzedawcę pod adresem b2b.oil-cos.pl której właścicielem jest Oil-Cos sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wola Batorska 747, 32-007 Wola Batorska.

2.2 Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa również zasady składania zamówienia na Towary, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczaniu przez Klienta ceny sprzedaży towarów, oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.3 Przy wykorzystaniu Platformy Oil-Cos sp. z o.o. prowadzi sprzedaż hurtową Towarów, w szczególności kosmetyków, olejów spożywczych oraz suplementów diety.
2.4 Klient może korzystać z Platformy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu, wyrażeniu zgody na określone w nim warunki oraz przyjęciu ich do stosowania. Klient akceptujący Regulamin oświadcza w szczególności, że korzysta z Platformy w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej, co Oil-Cos sp. z o.o. jest uprawniony zweryfikować. Jeżeli osoba korzystająca z Platformy nie spełnia warunków określonych niniejszym Regulaminem, Oil-Cos sp. z o.o. ma prawo odmówić rejestracji Klienta.
2.5 Informacje prezentowane przez Oil-Cos sp. z o.o. na Platformie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
2.6 Warunkiem skuteczności umów zawieranych w ramach Platformy jest to, iż Klient nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
2.7 Klient zobowiązuje się :
a) nie przekazywać danych o charakterze bezprawnym lub naruszających prawa osób trzecich;
b) nie podejmować działań naruszających prawo czy lub w celu obejścia prawa, a także sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;
c) nie korzystać z Platformy w sposób zakłócający jej funkcjonowanie lub uciążliwy dla Oil-Cos sp. z o.o. oraz innych Klientów.
2.8 W celu korzystania z Platformy przez Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Platformy, zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa

2.9 Klient dokonuje rejestracji poprzez przekazanie Oil-Cos sp. z o.o. wymaganych przez niego danych. Dane niezbędne do rejestracji zawiera formularz rejestracyjny. Oil-Cos sp. z o.o. potwierdza drogą elektroniczną rejestrację Klienta w systemie. Klient zobowiązuje się posługiwać swoim loginem przy składaniu Zamówień.


 

3. UMOWA SPRZEDAŻY
3.1. Składać Zamówienia mogą wyłącznie zarejestrowani Klienci poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka .
3.2. Złożenie Zamówienia w ramach Platformy stanowi oświadczenie woli Klienta dotyczące zawarcia z Oil-Cos sp. z o.o. Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości email, stanowiącej potwierdzenie przyjęcia przez Oil-Cos sp. z o.o. Zamówienia do realizacji. Oil-Cos sp. z o.o. oświadcza, iż może odmówić realizacji Zamówienia, w przypadku gdy Klient nie stosuje się do zasad niniejszego Regulaminu lub jeśli aktualnie wybrany towar nie znajduje się w magazynie Oil-Cos.

3.3 Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane, w tym poprawny adres, na który Towar ma być przesłany. Oil-Cos sp. z o.o. skontaktuje się z Klientem, gdy dane konieczne do wykonania
Zamówienia nie są kompletne lub są nieprawidłowe. Jeżeli kontakt z Klientem nie jest możliwy, Oil-Cos sp. z o.o. ma prawo anulować Zamówienie.
3.4. Czas Realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie 7 (siedem) Dni Roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty przez Oil-Cos sp. z o.o., a w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego lub płatności „przedpłata” niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży.
3.5. Najpóźniej w terminie określonym w ust. 3.4 Regulaminu Towar wydawany jest przewoźnikowi lub bezpośrednio Klientowi.

3.6 Klient dokonując zakupów na Platformie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Oil-Cos sp. z o.o.. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.


 

4. CENY ORAZ PŁATNOŚCI
4.1. Ceny podane na Platformie są cenami netto (nie zawierają podatku VAT), wyrażone są w złotych polskich, nie zawierają kosztów przesyłki. Oil-Cos sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Platformie bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminem danej promocji. Wprowadzone przez Oil-Cos sp. z o.o. zmiany pozostają bez wpływu na sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień.
4.2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego złożenia go na Platformie.
4.3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:

za pobraniem”, „przedpłąta” , „przelew xx dni „ – ostatnia forma płatności jest przyznawana indywidualnie prze Oil-Cos.

4.4. Klient zobowiązany jest się do dokonania płatności w terminie określonym w Umowie Sprzedaży.
4.5. Oil-Cos sp. z o.o. prowadzi politykę rabatową dla wybranych Klientów zgodnie z takimi kryteriami jak: ilość kupowanych Towarów (wartość zakupów Klienta w danym okresie rozliczeniowym) lub wartość jednorazowego zamówienia Klienta, ogólna jakość współpracy, promowanie Towarów oferowanych przez Oil-Cos sp. z o.o., wspieranie Oil-Cos sp. z o.o. w działaniach handlowych.

4.6 Oil-Cos sp. z o.o. nie jest obowiązany do udzielenia Rabatu. Wyłączną decyzję o udzieleniu Rabatu podejmuje Oil-Cos sp. z o.o. wedle swego uznania, korzystając z kryteriów określonych w ust. 4.5 Regulaminu.

4.7 Oil-Cos sp. z o.o. jest uprawniony do wskazania Klientowi sugerowanej ceny detalicznej dalszej sprzedaży przez Klienta Towaru, zgodnie z założeniami polityki cenowej Oil-Cos sp. z o.o., określonej tak, aby Towary były konkurencyjne na rynku. Sugerowana prze Oil-Cos sp. z o.o. cena detaliczna będzie ustalona tak aby obie strony (Oil-Cos sp. z o.o. i Klient) odnosiły korzyści ze współpracy, cena zaś jednocześnie nie była wygórowana dla odbiorcy końcowego. Przy podejmowanych działaniach handlowych Oil-Cos sp. z o.o. i Klient zobowiązują się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji i konsumentów.

4.8 Oil-Cos sp. z o.o. może odmówić udzielenia rabatu Klientowi, cofnąć udzielony rabat jak i zmniejszyć wysokość rabatu, a także uzależnić jego przyznanie lub przywrócenie od dokonania określonych zmian w działaniu Klienta w szczególności w każdym z następujących przypadków:

a. Gdy działania lub zaniechania Klienta działają na szkodę renomy i dobrego imienia Oil-Cos sp. z o.o.,

b. Gdy działania lub zaniechania Klienta są niezgodne z uczciwymi praktyki w produkcji, handlu lub usługach;

c. Gdy Klient narusza dobre imię, renomę, dobra osobiste Oil-Cos sp. z o.o. lub przepisy prawa lub postępuje w sposób sprzeczny z zasadami uczciwego obrotu, w szczególności rozpowszechnia nieprawdziwe informacje o Oil-Cos sp. z o.o.;

d. gdy Klient nie stosuje się do wskazówek Oil-Cos sp. z o.o. przekazanych na podstawie ust. 4.7 Regulaminu;

e. Gdy Klient działa na szkodę innych Klientów, odbiorców lub konsumentów, w szczególności w przypadku niezasadnych odmów zgłaszanych przez konsumentów roszczeń oraz ignorowania reklamacji;

f. W razie dopuszczenia się przez Klienta czynu nieuczciwej konkurencji przez co rozumie się w szczególności:

- utrudnianie dostępu do rynku innym przedsiębiorcom, w szczególności innym Klientom Oil-Cos sp. z o.o.,

- sprzedaż Towaru poniżej kosztów jego zakupu.

 

 

5. DOSTAWA
5.1. Towar nadawany jest w sposób i pod adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia, przy czym Klient może wybrać jedną z następujących form dostarczenia Zamówienia: (a) za pośrednictwem firmy kurierskiej; odbiór osobisty przez Klienta,
5.2. Klient ponosi koszty wysyłki zgodnie z cennikiem dostawy wskazanym w Zamówieniu. Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie wymagalnej zapłaty za Zamówienie, za z wyjątkiem wyboru płatności przy odbiorze.

5.4. Z chwilą wydania Towaru przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.


 

6. REKLAMACJE TOWARU
6.1. Odpowiedzialność Oil-Cos sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje ograniczona w sposób wskazany w Regulaminie.
6.2. Klient w ciągu 3 dni od dnia otrzymania Towaru może zgłosić Oil-Cos sp. z o.o. niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży w zakresie ceny, ilości lub parametrów Towaru. Klient nie może odesłać Towaru bez uprzedniego porozumienia się z Oil-Cos sp. z o.o. i obowiązany jest przechować Towar dopóki w normalnym toku czynności Oil-Cos sp. z o.o. nie będzie mógł postąpić z rzeczą zgodnie z procesem reklamacyjnym. Zgłoszenie reklamacyjne Klient może zgłaszać listowanie na adres siedziby Oil-Cos sp. z o.o. z dopiskiem „Reklamacja” lub przekazać pocztą elektroniczną na adres sales@oil-cos.pl

6.3. Odpowiedź na reklamację Klient otrzyma na adres email podany w zgłoszeniu w ciągu 14 (czternastu) dni od jego otrzymania przez Oil-Cos sp. z o.o..
6.4. Rękojmia za wady Towaru obowiązuje do 12 (dwunastu) miesięcy od dnia wydania Towaru Klientowi.


 

7. KONTAKT Z OIL-COS SP. Z O.O.

7.1 Adres pocztowy: 32-007 Wola Batorska 747

7.2 Adres e-mail: sales@oil-cos.pl

7.3 Telefon: 575-630-800


8. POSTAWIENIA KOŃCOWE

8.1. Oil-Cos sp. z o.o. jest uprawniona do zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości email przesłanej na adres podany podczas rejestracji, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.
8.2. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

8.3 W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, z wyjątkiem postanowień, których treść po wyłączeniu postanowień nieważnych nie da się w sposób logiczny pogodzić z resztą
Umowy. Nieważne postanowienia Regulaminu zostaną zastąpione ważnymi postanowieniami, których treść w sposób jak najbardziej zbliżony odpowiadać ich gospodarczemu celowi.

8.4 Oil-Cos sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi z winy nieumyślnej i odpowiada za te szkody jedynie w granicach rzeczywistych strat poniesionych przez Klienta.
8.5 Wszelkie spory Oil-Cos sp. z o.o. oraz Klient zobowiązują się rozwiązywać działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu obu stron. W przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Oil-Cos sp. z o.o..

8.6 Data wejścia w życie Regulaminu 15-08-2019